ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de UVH (De Uniforme Voorwaarden Horeca) telkens het
navolgende verstaan.

1.1 Horecabedrijf

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van
horecadiensten.

1.2 Gastheer

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van
horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadiensten

Het door een horecabedrijf verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking
stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden
en diensten, en alles in het ruimste zin des woords.

1.4 Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een
horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten
horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de UVH
van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud
van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide
bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het
horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats
van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7 Restaurantbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend
bestaat uit het verstrekken van spijs en bijbehorende drank.

1.8 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)

De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld en b.t.w. terzake
een met een klant gesloten horecaovereenkomst , welke verwachting is gebaseerd op de
binnen dat horecabedrijf geldende middelen.

1.9 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een
of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden
gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane
mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet
verstrekt zullen worden.

1.10 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een
horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.11 Groep

Een groep van 10 of meer personen aan wie door een horecabedrijf een of meer
horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te
beschouwen horecaovereenkomst.

1.12 Individu

Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

Artikel 2 Algemene verplichtingen/rechten van het horecabedrijf

2.1

Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een
horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter
op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht
(discriminatie).

2.2

Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een
horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q.
capaciteit) strekt". Doet het horecabedrijf binnen een naar gelang de omstandigheden te
bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud
dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

2.3

Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens
de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen
horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.

2.4

De in artikel 3.1 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf;
b. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c. indien de klant de in artikel 6 bedoelde aanbetaling niet tijdig voldoet;
d. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke
hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft.


2.5

Het horecabedrijf is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te
nemen.

2.6

Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig
bedrag aan de gast in rekening brengt, dient het horecabedrijf op die goederen te letten als
een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

2.7

Het restaurantbedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten
dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de
stand en de exploitatie van zijn restaurant. Het restaurantbedrijf kan onder meer eisen
stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het
restaurant te verlaten.

2.8 

indien er gerookt wordt buiten de ruimtes die hiervoor bestemd zijn, heeft het
restaurantbedrijf het recht na 3 waarschuwingen de reservering te staken. De totale
reserveringswaarde moet direct voldaan worden en de gasten dienen direct de zaak te
verlaten.

2.9

Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het
restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in
artikel 5.

2.10

Bij reservatie van groepen en speciale evenementen word steeds een voorschot gevraagd, bij het niet betalen van dit voorschot op het door ons vooropgestelde tijdstip, zullen wij de reservatie als nietig verklaren.

2.11

Bij reservatie van groepen en speciale evenementen word steeds een voorschot gevraagd, bij het niet naleven van de reservatie voorwaarden of bij het laattijdig annuleren van de reservatie behouden wij ons het recht het gevraagd en betaalde voorschot in te houden om het verlies van de gereserveerde plaatsen te recupereren.

Artikel 3 Verplichtingen/rechten van het horecabedrijf terzake zaalverhuur

3.1

Het horecabedrijf is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens
de horeca- overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident
onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De
gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de
horecaovereenkomst waarop voormelde wens van het horecabedrijf betrekking heeft te
beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten.
De gast en/of klant heeft, indien het horecabedrijf zich uitgaven bespaart door op de voet
van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de
horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor
het overige zal het horecabedrijf nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Het
horecabedrijf is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke horecadiensten aan de gasten te
kunnen verlenen.

3.2

Het horecabedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan
wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de
stand en de exploitatie van zijn horecabedrijf. Het horecabedrijf kan onder meer eisen stellen
met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het horecabedrijf
te verlaten.

3.3

Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de
horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te
ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf
tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 4 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

4.1

Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast
en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het
horecabedrijf. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade
ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het horecabedrijf bereide of geserveerde
levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien
dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt
die minder vergaande beperking

4.2

In geen enkel geval is het horecabedrijf gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te
betalen dan:
1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is.
2a. het door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf terzake de schade
uitbetaalde bedrag, dan wel;
2b. de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

4.3

Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is het horecabedrijf nimmer
aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet
of grove schuld van het horecabedrijf.

4.4

Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook
ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of
omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf
houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het
horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van
opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

4.5

Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als
bedoeld in artikel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is het horecabedrijf
verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te
vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen
aanwezige andere goederen.

4.6

Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan
ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten
zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf
nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan
ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade
het gevolg is van grove schuld van het horecabedrijf.
Artikel 5 Gevonden voorwerpen

5.1

In het gebouw en zijn aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten
voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed
bij het horecabedrijf te worden ingeleverd.

5.2

Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering
daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.

5.3 Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt
geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot
toezending verplicht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

6.1

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle
schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect
gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder
overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen
die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige
stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 7 Betaling

7.1

Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist.

7.2

Indien de klant in gebreke is dient hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten
te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke
inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een
minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

7.3

Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt
2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de
verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

7.4

Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.7 onder zich heeft en de klant van
wie het horecabedrijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in
gebreke is, is het horecabedrijf gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te
verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten
komen eveneens ten laste van de klant en het horecabedrijf kan zich ook daarvoor op de
opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het horecabedrijf resteert
wordt aan de klant uitgekeerd.

7.5

Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan
wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant
aan het horecabedrijf in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom.

Artikel 8 Annuleringen

8.1 Annulering door klanten, algemeen

8.2 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd
onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt
geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard
indien het horecabedrijf het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en
gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten
ontlenen.

8.3 In geval van no-show zal de gast in alle gevallen verplicht zijn 100% van de
reserveringswaarde te betalen.

8.4 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de
geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

8.5 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk worden
geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met 4 maanden
indien de reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer bedraagt dan de
op overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige horecadiensten die het
horecabedrijf had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde
horecadiensten verleend hadden moeten worden.

8.6 Bedragen die het horecabedrijf met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten
tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te
allen tijde volledig aan het horecabedrijf te worden vergoed, mits het horecabedrijf niet
onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende
bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde
reserveringswaarde.

8.7 Annulering door het horecabedrijf
Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot
betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende
aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te
houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond
van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het
horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke
karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze
bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant
gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn
betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in
voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 Persoonsgegevens: Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van FOODBAR MARGOT BV opgeslagen om reserveringen te verwerken.

Daarnaast gebruikt FOODBAR MARGOT BV de
gegevens voor andere marketing- of service doeleinden.

We verstrekken gegevens nooit aan
aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

9.2 Bij het reserveren zullen de gegevens van de klanten zoals naam, voornaam en email adres maximaal 1 jaar worden bewaard, deze gegevens worden gebruikt om FOODBAR MARGOT BV te helpen bij het opvolgen van de tevredenheid van de klanten en hun bezoek aan FOODBAR MARGOT BV.

9.3 In geen geval worden de gegevens van de klanten verstrekt aan derden en blijven de gegevens eigendom van FOODBAR MARGOT BV.