top of page

Bedrijfsgegevens 

Gelieve kennis te nemen van onze bedrijfsgegevens 

Hierna genoemde horecaonderneming onder de regel " FOODBAR "

- FOODBAR MARGOT

- Besloten vennootschap 

- BTW: BE 0716.643.225

- Kouterdreef  2 9270 Laarne ( Oost- Vlaanderen ) 

- contact@margot-foodbar.com 

- Zaakvoerder Poppeliers Margot 

- Aandeelhouder en medeoprichter De Maeght Niels 

Voorwaarden

Gelieve kennis te nemen van onze algemene en verkoopsvoorwaarden 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

ARTIKEL 2 – OFFERTES

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALING 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

ARTIKEL 4 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

ARTIKEL 6 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

ARTIKEL 9 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

ARTIKEL 11 - GEBRUIK EN MISBRUIK 

Het is wettelijk perfect toegelaten om cadeaubonnen te verkopen. Bovendien gelden er geen specifieke wettelijke verplichtingen hiervoor. Zo schrijft de wet niet voor dat er welbepaalde vermeldingen op de bon moeten staan. Wat als er geen vervaldatum op de bon of in de algemene voorwaarden vermeld staat? Volgens de Federale Overheidsdienst Economie blijft een bon dan in principe voor altijd geldig en is de consument vrij om de bon te gebruiken wanneer die dat wil. Elke handelaar mag zelf bepalen hoe lang een cadeaubon geldig blijft. 

Cadeaubonnen zijn contractuele documenten. Wie de bon koopt, accepteert dus de voorwaarden die de verkoper heeft bepaald, op voorwaarde dat ze duidelijk geformuleerd zijn.

In België bestaat er geen specifieke wetgeving voor cadeaubonnen. Voordat u zelf een cadeaubon koopt, kunt u dus het best even nagaan of de ontvanger de bon kan

  • inruilen voor geld

  • gebruiken tijdens de soldenperiode

  • verlengen

  • doorgeven aan iemand anders.

Geldigheidsduur

Basisprincipe is dat de consument de nodige informatie moet hebben om zijn aankoopbeslissing te kunnen nemen. Als er bij de verkoop van de cadeaubon op geen enkele manier duidelijkheid wordt verschaft over de geldigheidsduur, wordt de bon verondersteld onbeperkt geldig te zijn. Maar dat betekent niet dat er op de cadeaubon altijd een uitgiftedatum of geldigheidsdatum vermeld moet staan.

Een cadeaubon kan bijvoorbeeld een geldigheidsduur hebben van 2 jaar vanaf de aankoop, zolang die geldigheidsduur maar duidelijk is voor alle partijen. In dat geval geldt dan het aankoopbewijs om het start- en eindpunt van die geldigheidsduur te bepalen. Dat betekent dat de consument het aankoopbewijs moet bijhouden, samen met de cadeaubon. In veel gevallen wordt de cadeaubon ook nog eens geregistreerd bij de verkoper, waardoor de consument ook daar de geldigheid van zijn cadeaubon kan nagaan.

De uitgiftedatum of de uiterste geldigheidsdatum hoeft dus niet op de cadeaubon zelf vermeld te staan, zolang de geldigheidsduur maar voor alle partijen duidelijk is en alle middelen (aankoopbewijs, registratie, …) daarvoor ter beschikking staan van de klant.

bottom of page